Gedragscode

Gedragscode

GEDRAGSCODE VAKANTIEWERK VELDHOVEN

Stichting Vakantiewerk van de Parochie H. Caecilia Veldhoven (hierna: “Vakantiewerk Veldhoven”) vindt een veilige fysieke en sociale omgeving voor haar deelnemers (allemaal minderjarig) en vrijwilligers belangrijk. Een van de hulpmiddelen daarbij is het gebruik van een gedragscode. Hierin staat wat wel en niet gewenst is in de omgang tussen vrijwilligers en deelnemers.

Veel grenzen in het contact tussen vrijwilligers en deelnemers aan de activiteiten van het Vakantiewerk Veldhoven zijn niet eenduidig. Het ene kind wil even op schoot zitten als het troost zoekt, het andere kind heeft behoefte aan een aai over de bol en weer een ander kind vindt het niet prettig om aangeraakt te worden. Hierover kunnen dus nooit precies grenzen worden afgesproken die voor alle kinderen en in alle situaties gelden. Dat is maar goed ook, want voor veel kinderen is dichtbijheid en lichamelijk contact een voorwaarde om te groeien. Maar is er wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten tussen vrijwilligers en deelnemers die bij ons komen absoluut ontoelaatbaar zijn!

Daarom hebben wij als Vakantiewerk Veldhoven voor al onze vrijwilligers een gedragscode opgesteld. De gedragscode bestaat uit twee delen: regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor deelnemers én vrijwilligers en de omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag die het uitgangspunt is van het tucht- en sanctiebeleid dat door de organisatie wordt gevoerd. Wanneer je bij ons vrijwilligerswerk doet, vragen wij je akkoord te gaan met deze gedragscode. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen.

De gedragsregels voor

  1. De vrijwilliger zorgt voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de deelnemer zich veilig en gerespecteerd voelt.
  2. De vrijwilliger gaat zo om met een deelnemer dat zijn/haar waardigheid niet wordt aangetast.
  3. De vrijwilliger dringt niet verder door in het privéleven van de deelnemer dan functioneel noodzakelijk is.
  4. De vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van de deelnemer (hieronder wordt in dit kader mede begrepen de minderjarige vrijwilliger). Alle seksuele handelingen, -contacten en -relaties tussen vrijwilliger en deelnemer tot 18 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
  5. De vrijwilliger raakt de deelnemer niet op zodanige wijze aan, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
  6. De vrijwilliger gaat tijdens kampen en activiteiten met respect om met deelnemers en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals slaapzalen, tenten, omkleedruimten, sanitair ruimtes, douches etc.
  7. De vrijwilliger beschermt de deelnemer naar vermogen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel misbruik en ziet er actief op toe dat de gedragscode door iedereen die bij de deelnemer is betrokken, wordt nageleefd.
  8. Als de vrijwilliger gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel misbruik, zal hij/zij hiervan melding maken bij de vertrouwenspersoon (vertrouwenspersoon@vakantiewerkveldhoven.nl).
  9. De vrijwilliger krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn.
  10. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaald gedrag zal de vrijwilliger in de geest van de gedragscode handelen en zo nodig daarover in contact treden met de vertrouwenspersoon (vertrouwenspersoon@vakantiewerkveldhoven.nl).

Sanctiebeleid

Gedragingen die volgens de bovenstaande omschrijving vallen onder (seksueel) grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen, kunnen worden gesanctioneerd door een tuchtrechtprocedure waarin hoor en wederhoor zal plaatsvinden. De sancties bestaan uit het voor korte of langere tijd uitsluiten van vrijwilligerswerk (eventueel uitsluitend betrekking hebbende op het contact met deelnemers) t.b.v. het Vakantiewerk Veldhoven.

Seksueel grensoverschrijdende gedragingen met minderjarigen, verbaal- en/of fysiek geweld waarvan het bestuur oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden gemeld.

Toelichting

Een toelichting op deze gedragscode is hier te lezen.

Deze gedragscode is op 6 april 2022 vastgesteld door het bestuur van Vakantiewerk Veldhoven.